Vedtægter for Vejleegnens Slægtshistoriske Forening

 

 1. Foreningens navn er Vejleegnens Slægtshistoriske Forening med hjemsted i Vejle.
   
 2. Foreningens formål er gennem foredrag og andre arrangementer at udbrede kendskab til og skabe interesse for slægtsforskning,
  at skabe kontakt mellem slægtsforskere og udveksle slægtshistoriske oplysninger. At skabe samarbejde med andre
  interesseorganisationer, der kan have interesse for slægtsforskere.
   
 3. Foreningen er åben for alle interesserede.
   
 4. Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.
   
 5. Foreningen afholder generalforsamling hvert år den 1. tirsdag i marts måned.
  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt på papir og/eller elektronisk med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:
  1. Valg af ordstyrer
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt.

   
 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes i følgende tilfælde:
  1. Bestyrelsen træffer beslutning herom.
  2. Mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
  3. Når det vedtages med alm. stemmeflertal på en ordinær generalforsamling.
  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen,
  og afholdes senest en måned efter.
   
 7. Generalforsamlingen er højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.
  Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  Forslag til ændringer i vedtægterne skal varsles skriftligt på papir og/eller elektronisk til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.

 8.  
 9. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer samt fastsætter selv sin forretningsorden. Alle valg er for 2 år.
  Desuden vælges hvert år 2 suppleanter, og suppleanterne modtager mødereferater.
  Der vælges en revisor og en revisorsuppleant.

 10.  
 11. Regnskabet følger kalenderåret.

 12.  
 13. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertalsbeslutning på 2 generalforsamlinger, der skal indkaldes med et interval på mindst 14 dage.

 14.  
 15. I tilfælde af foreningens opløsning bestemmer flertallet af de fremmødte på den sidste generalforsamling, hvortil eventuelle midler skal anvendes.

 16.  

Således vedtaget den 5. april 2011